13 maja 2021 – Spotkanie formacyjne

Etap mistagogii: Uwielbienie Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Temat: WOŁAJMY DO OJCA JAKO BRACIA I SIOSTRY.

Uczestnicy: Robert U. (prowadzący), Kasia i Sebastian , Elżbieta J., Agnieszka i Mirek, Agnieszka i Artur, Aneta, Aleksandra i Marek, Patryk, Małgorzata,
Małgorzata, Basia i ks. Marcin.

W formacja głównie jest mowa o „Modlitwie Pańskiej”. Jezus ucząc jej uczniów, umieszcza ją w kontekście sposobu modlitwy jaką mieli w zwyczaju zanosić bożkom poganie: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! (Mt 6,7-8). Chrystus uczy innej modlitwy, kieruje słowa do Boga Ojca wskazując, że jest to świadome zwrócenie się do Osoby. Taka relacja pozwala nam ludziom przez wiarę przekraczać to, co tylko ludzkie i zbliża… nas do Boga, myślę, że można powiedzieć, że: modlitwa ta jest krótka a zarazem prosta, i osobista. Co ciekawe zawiera w sobie w sumie wiele elementów. A skoro nas zbliża to pozwala/pomaga wejść w bliską relacje z Bogiem co jest podstawą bo nasza wiara mogła być żywa. Byśmy mogli się nią dzielić, świadczyć, otwierać się na innych, tworzyć z nimi relacje i z Bogiem.

Po przeczytaniu formacji mam wrażenie że jest to modlitwa jedności, która ma jednoczyć i Jednoczy, scala i nawet zmusza do łączenia się chrześcijan ze sobą i Jezusem a przez Niego z Ojcem Niebieskim. Scala podczas Mszy św. Źródłem i szczytem modlitwy każdego katolika jest Eucharystia, gdzie odmawiamy ją wspólnie- w jedności i jako znak jedności; co ciekawe, bo zarazem na Eucharystii Jezus jest obecny wśród nas, ale i będzie obecny w eucharystycznych postaciach Chleba i Wina. Scala ona też nas z Bogiem przez Jezusa bo od Jezusa ją otrzymaliśmy jako sposób, jedna z sposobów komunikowania się z Bogiem. Tak przeżywana Komunia pozwala nam doświadczać Jezusowego braterstwa, w którym powinniśmy odkrywać drogę pojednania i pokoju.

Warto zauważyć, że Jezus kieruje w tej modlitwie wszystkie prośby w liczbie mnogiej (wyraz wspólnotowy, jedności i więzi): Ojcze nasz, chleba naszego, odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas, ale nas zbaw. Wynika z tego, że zanoszona do Boga Ojca modlitwa jest nie tyle modlitwą prośby w mojej osobistej potrzebie, ile bardziej jest modlitwą wstawienniczą za całą wspólnotę Kościoła. W ten sposób Modlitwa Pańska staje się modlitwą całego Kościoła, wstawiających się za siebie nawzajem.

Z kazania bp. Rysia (z filmiku):
Modlitwa Pańska jest to streszczenie Ewangelii;

Nie jest ważne ile razy w ciągu dnia wypowiadamy tą modlitwę, a to co ona robi nami. Czy znam moc Modlitwy Pańskiej?

Jakie są założenia M. P. ? byśmy się stali dziećmi Boga;

Ona konstytuuje relacje: my – Bóg;

Zmierza do zbudowania relacji zaufania, postawy dziecka, które mówi: tato, nasz tato.
Bóg często pyta w Piśmie św., np.: pytał Kaina; nie dlatego że nie zna odpowiedzi , ale bo chce wejść w relacje. Nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ważne czy jest w nas postawa ufności.

Chrześcijanin to ktoś kto ufa Bogu jak własnemu tacie.

Zanim Franciszek zaczął modlić się słowami psalmu i brewiarza, wpierw nauczył swych pierwszych braci Modlitwy Pańskiej. Modlitwa Ojcze nasz towarzyszyła powstaniu grupy pokutników z Asyżu i była obecna na ich ustach i w sercu, kiedy wraz z papieskim błogosławieństwem i zatwierdzeniem Zakonu zrodziła się wspólnota Braci Mniejszych (por. 2 Reg 3,3; 1C 45,1-3). Wytrwałe medytowanie nad tym tekstem zaowocowało powstaniem Komentarza. Parafraza Ojcze nasz jest przede wszystkim przepiękną i bardzo głęboką medytacyjną modlitwą i duchowym spojrzeniem na słowa Chrystusa.

22 kwietnia 2021-spotkanie formacyjne

W trakcie spotkania, które przeprowadziliśmy online za pośrednictwem komunikatora ZOOM prowadzący: Agnieszka i Mirek W. zaprezentowali konferencję 7 cyklu roku formacyjnego, temat: „Radosne Uwielbienie”. Konferencja obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Źródło prawdziwej radości;
 2. Doświadczyć mocy Ducha;
 3. Modlitwa uwielbienia;
 4. Radość franciszkańska.

Jako ilustrację do konferencji przeczytano fragmenty pochodzące z Pisma Świętego, pism św. Franciszka oraz jego życiorysów, a także katechezy wielkopostnej brata Raniero Cantalmessy skierowanej do papieża Franciszka.

Obecni byli:

 • Gosia B.,
 • Robert U.,
 • Ela J.,
 • Wojtek P.
 • Agnieszka i Mirek W.,
 • Ola i Marek K.,
 • Patryk B.,
 • Małgosia K.,
 • Aniela M.,
 • Agnieszka G.,
 • X Marcin.

18 marca 2021 – spotkanie formacyjne

Konferencja: Kontemplacja Ukrzyżowanego

Kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty na platformie zoom (18.03.2021r.) odnosiło się zagadnienia kontemplowania i adorowania ukrzyżowanego.

Po krótkim streszczeniu konferencji, w której była mowa o teoretycznych i praktycznych aspektach praktykowania kontemplacji adoracji oraz praktykowaniu tych aktywności przez św. Franciszka, rozpoczęła się rozmowa, polegająca na podzieleniu się naszym sposobem praktykowania w/w formy modlitwy w naszym codziennym życiu.

 Z podsumowania konferencji:

(…) widzimy, jak ważny jest czas poświęcony na przebywanie z Bogiem w cichości serca. Widzimy, jak piękne owoce miłości rodzi kontemplacja miłości Boga. We wspólnocie WF Tau również zaproszeni jesteśmy do formacji, by przez pogłębioną modlitwę odkryć te miejsca w naszym życiu, gdzie możemy doświadczać żywej obecności naszego Pana. Czy to będzie trwanie przy chorym lub umierającym, czy to będzie trwanie z miłością przy tryskających energią dzieciach, czy też pogubionych życiowo naszych znajomych, przyjaciołach, rodzinie. Kontemplacja zawsze pomoże nam w patrzeniu na to wszystko z miłością Chrystusa i w przyjmowaniu z Jego cichym i pokornym sercem. Świat bardzo potrzebuje kontemplatyków, nasza formacja zaprasza nas, byśmy nimi się stali, by swym świadectwem jedności serca z Bogiem, zadziwić świat Jego miłością.

Obecni: ks. Marcin, Artur i Agnieszka (prowadzący), Daniel i Basia, Gosia, Sebastian i Kasia, Mirek i Agnieszka, Robert i Ela, Wojtek, Patryk, Ela, Aniela, Marek i Ola, Renata, Gosia.

11 lutego 2021 – spotkanie formacyjne

Konferencja: LITURGIA EUCHARYSTYCZNA I LITURGIA GODZIN

       Spotkanie formacyjne wspólnoty na platformie zoom (11.02.2021r.) rozpoczęliśmy modlitwą do Ducha Świętego, a następnie prowadzący krótko przedstawili poszczególne części konferencji:
1.Tam, gdzie niebo spotyka się z ziemią;
2. Spotkanie przy wspólnym stole;
3. Modlitwa uświęcenia czasu;
4. Święty Franciszek-miłośnik liturgii.
     Szczególnie cenną częścią każdego spotkania formacyjnego jest dzielenie się osobistym przeżyciem poznanych treści na podstawie pytań załączonych do konferencji. Tak się stało również tym razem, a nasza „wirtualna fraterka” zgromadziła 19 osób, nie tylko z Bielska, Tychów i Czechowic-Dziedzic, ale także z Krakowa i Larvik w Norwegii, z czego bardzo się cieszymy i liczymy na więcej:)

Obecni: ks. Marcin, Agnieszka, Celina, Basia, Gosia, Kasia i Sebastian, Agnieszka i Artur, Agnieszka i Mirek, Ela i Robert, Wojtek, Patryk, Ela, Aniela, Ola i Marek.

14 stycznia 2021 – spotkanie formacyjne

Tematem spotkania była medytacja Słowa Bożego.

Nacisk położono na osobiste spotkanie z wychodzącym do człowieka w swoim słowie Bogiem. Wskazano na wagę pamięci, która pozwala uświadamiać sobie działanie Boga w życiu człowieka. Skrótowo omówiono również medytację ignacjańską zachęcając jednocześnie do korzystania z tej metody lub chociaż jej elementów (takich jak przygotowanie miejsca i czasu na modlitwę).

Znaczną część spotkania poświęcono na dzielenie się członków wspólnoty doświadczeniem medytacji Pisma Św.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Ola i Marek,
 • Celina,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Kasia i Sebastian,
 • Aniela,
 • Ela J,
 • Patryk,
 • Robert,
 • Lidka,
 • Wojtek (prowadzący).

17 grudnia 2020 – spotkanie formacyjne

Kolejne pandemiczne spotkanie odbyło się w formie on-line. Tematyką spotkania było
„WYTRWAĆ PRZY OBIETNICY”.

Prowadzący: Ela J, Gosia B.

Wieczne szczęście, obietnica, o których mówi Jezus w słowie na ten miesiąc formacyjny (grudzień) jest mieszkanie w domu Ojca („Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział”). Pragnienie spełnienia tej obietnicy wymaga od jednak nas wytrwałości, nawet w drobnych sprawach („Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny”). Na drodze wytrwałości w spełnieniu obietnicy domu Ojca czekają na nas zagrożenia duchowe takie jak zwątpienie, niechęć czy rezygnacja. Doskonałym przykładem wierności i wytrwałości jest Abraham i Maryja. To od nich możemy uczyć się jak wytrwać przy obietnicy w codzienności życia. Wzorem wytrwania przy obietnicy jest także dla nas Święty Franciszek („I ktokolwiek to zachowa, niech w niebie będzie napełniony błogosławieństwem Ojca najwyższego, a na ziemi błogosławieństwem umiłowanego Syna Jego z Najświętszym Duchem Pocieszycielem i ze wszystkimi mocami niebios, i ze wszystkimi świętymi”). Ważne jest, abyśmy my, jako franciszkanie świeccy dzielili się bogactwem swego doświadczenia spełniających się obietnic w naszym życiu na wzór świadectwa św. Franciszka, jakie zostawił w swoim Testamencie.

Dzieliliśmy się także naszymi refleksjami nad zagadnieniami:
Jakie znaczenie ma dla Ciebie wybranie i przymierze?
Jak rozumiesz nieodwracalność Bożych wezwań?
Jak obietnica zbawienia wpływa na twoje zaangażowanie?

Osoby obecne:

 • ks. Marcin,
 • Ela,
 • Gosia,
 • Agnieszka i Artur,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Ola i Marek,
 • Ela i Robert,
 • Patryk,
 • Wojtek,
 • Celina,
 • Kasia i Sebastian,
 • Basia.

12 listopada 2020 – spotkanie formacyjne

Temat spotkania: „Uwielbienie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Modlitwa Chrześcijańska”

W tym miesiącu naszej formacji w szczególny sposób pochylamy się nad tym, czym tak naprawdę jest modlitwa chrześcijańska.

Człowiek „sam z siebie” nie jest w stanie się modlić. To Bóg jest tym, który pierwszy nawiązuje z nami kontakt, zaprasza nas do dialogu a nasza modlitwa jest odpowiedzią na Jego wezwanie. Pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem odbywa się na poziomie słuchającego serca, to tam właśnie skrywamy nasze najskrytsze pragnienia i potrzeby. Przykładem człowieka, który odpowiada na wezwanie Boga jest Abraham, który głęboko w sercu skrywał pragnienie posiadania potomstwa. Bóg wkracza w tę dramatyczną dla niego sytuację, a Abraham słysząc głos wezwania i obietnicę potomstwa, ufając Bogu wchodzi w relację z Nim i rozpoczyna wędrówkę wiary.

Bóg kształtuje mocą swojego Słowa nasze życie. My musimy nieustannie czuwać, aby to słowo usłyszeć i odpowiedzieć na nie. Wzorem czuwania na modlitwie jest dla nas Maryja, która jako pokorna służebnica rozmawia z Bogiem za pośrednictwem Anioła, zwiastującego jej Dobrą Nowinę o przyjściu na Świat Zbawiciela przy jej udziale. Przez jej świadome „FIAT” Bóg rozpoczyna piękną historię zbawienia całej ludzkości.

Wcielenie Syna Bożego jest dla nas wydarzeniem, poprzez które możemy zobaczyć jak Bóg, który stał się człowiekiem, modli się w swojej ziemskiej codzienności. Na kartach Ewangelii widzimy momenty intymnego przebywania Jezusaw obecności Ojca, kiedy to oddala się w miejsca pustynne, aby słuchać Tego, który Go posłał. Tą wyjątkowość modlitwy Jezusa zauważają Jego uczniowie, prosząc Go, aby nauczył ich takiej modlitwy. Wprowadzenie uczniów w taką relację z Bogiem nie mogło się dokonać bez udziału Ducha Świętego. Wg Św. Pawła to sam Duch Święty będzie w nas się modlił i o wszystkim nas pouczy.

W naszej modlitwie mogą być momenty lepsze, gdzie niesieni łaską modlitwy będziemy z chęcią do niej wracać, ale będą także takie momenty, kiedy przytłoczeni trudnościami dnia codziennego nie znajdziemy pociechy w modlitwie, a co więcej doświadczymy także wewnętrznej pustki i opuszczenia. Pamiętajmy wówczas o tym, że modlitwa chrześcijanina wymaga pozbycia się egoistycznego skupiania się na sobie i na naszych potrzebach. Jest ona wejściem w radość przebywania z Bogiem i doświadczeniem Jego miłości, jest wejściem w dynamikę wewnętrznego życia Trójcy Świętej, gdzie nie liczę się już ja lecz Ojciec, Syn i Duch Święty.

W naszym franciszkańskim spojrzeniu na modlitwę nie może zabraknąć refleksji nad Franciszkowym doświadczeniem modlitwy. To właśnie ten święty przeniknięty miłością Bożą chciał każdy moment swojego życia uczynić okazją do spotkania z Panem. Stąd teżŚw. Franciszek nie tyle się modlił, ale sam był modlitwą. Angażował całego siebie w spotkaniu z Panem. Dla Franciszka modlitwa to trwanie przy Bogu, to stała z nim łączność w każdym momencie zwykłego codziennego życia. To ciągłe przebywanie w relacji z Bogiem wyzwalało u Franciszka słowa pełne podniosłych wezwań: „wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy szczerze i pokornie nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy” (1 Reg 23,11). 

Za przykładem św. Franciszka, w duchu franciszkańskiej małości chciejmy w radości przeżywać każdą chwilę naszej codzienności, dostrzegając w niej łaskę spotkania z naszym umiłowanym Stwórcą i Zbawiciela.

W czasie spotkania mówiliśmy także o tym w jaki sposób wprowadzać dzieci w modlitwę i relację z Panem Bogiem. Poprzez chrzest dzieci zostają włączone do Ludu Bożego a rodzina jest zazwyczaj pierwszym miejscem, w którym doświadczają modlitwy. Jako rodzice jesteśmy zobowiązani nie tylko do nauczenia dzieci pacierza, ale do ukazania im relacji i zażyłości z Panem Bogiem w różnych aspektach naszego życia wynikającej z nieustannego wsłuchiwania się w Jego słowo. Modlitwa jest tym, co scala i umacnia lud Boży.

Całość naszego spotkania dopełniło dzielenie się naszym doświadczeniem modlitwy w świetle pytań:  

 1. Jakie formy praktykowanej przez ciebie modlitwy umożliwiają ci spotkanie i słuchanie Boga?
 2. Co jest dla ciebie trudnością w modlitwie, a co ułatwia ci modlitwę?
 3. Na ile otaczające cię środowisko (styl życia) umożliwia ci pogłębioną modlitwę? Co ewentualnie chciałbyś w życiu zmienić, by mieć większą możliwość spotykania się z Bogiem na modlitwie?

Spotkanie odbyło się na ZOOMie a uczestniczyli w nim:

 • Agnieszka i Artur,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela
 • Ela i Robert,
 • Gosia
 • Ola i Marek,
 • Wojtek,
 • Kasia i Sebastian (prowadzący),
 • oraz po raz pierwszy Patryk, który poszukując wspólnoty natrafił na nasz ślad w Internecie.

11 października 2020 – spotkanie formacyjne

Tym razem temat, choć bardziej treść materiałów formacyjnych wydała mi się nieco trudna w odbiorze, choć z czasem, z każdym kolejnym razem go czytania, coraz bardziej „otwierał się dla mnie”. Jednak w opracowaniu spotkania postanowiłem skupić się na pierwszej myśli, skojarzeniu… (choć w sumie jednym słowu), która pojawiła się prawie na początku. Było to słowo: RELACJA. Im więcej czytałem tekst, a potem jak zobaczyłem przygotowany film/kazanie ks. P. Pawlukiewicza wiedziałem co ma być jakby moim tematem, czy pod
tematem spotkania.
Jak dla mnie formacja jest o relacji (od tego zacząłem), o relacjach.
Skoro Trójca Święta tworzy min wspólnotę poprzez to że są jednością i jest w niej/występuje dużo zależności, to myślę, że można powiedzieć tu o wzorze relacji. Przez całe spotkanie krążyłem wokół tej tezy, starając się ją udowodnić, lub omawiając inne relacje i zależności udowadniałem ich ważność dla nas.

KILKA CIEKAWOSTEK:
Relacje w psychologii: wzajemne związki, które zachodzą między ludźmi lub grupami społecznymi. Słownik wyrazów bliskoznacznych [podobne znaczeniowo (lepsze odpowiedniki, lub zapomniane słowa)]: komitywa, koneksja, kontakt, odniesienie, stosunek, więzy, zależność, związek.


10 prawd o relacjach międzyludzkich. Lepiej o nich nie zapomnij, jeśli chcesz żyć z innymi w zgodzie:

 1. Dawaj innym to sam chciałbyś od nich otrzymać.
 2. Nie staraj się z wszelką cenę być częścią czyjegoś życia.
 3. Zaakceptuj że ludzie się zmieniają.
 4. Pamiętaj, że budowanie relacji z innymi to ciężka praca.
 5. Naucz się przebaczać.
 6. Panuj nad słowami.
 7. Dostrzeż szansę w nowych znajomościach.
 8. Nie zmieniaj ludzi na siłę.
 9. Doceniaj ludzi i okazuj swoje uczucia.
 10. Uwolnij się od toksycznych ludzi.

JAKIE MOGĄ BYĆ RELACJE?
OJCIEC – SYN, SYN – MATKA, PRACOWNIK – SZEF/PRZEŁOŻONY , BRAT – SIOSTRA, KOLEGA – KOLEGA, KOLEGA – KOLEŻANKA, UCZEŃ – MENTOR, to tak po świecku, a tak w tematach „kościelnych”…?
JA – BÓG, JA – JEZUS, JA – DUCH ŚWIĘTY, JA – DRUGI CZŁOWIEK/BLIŹNI, JA – JA, JA – ANIOŁ STRÓŻ, JA – ŚWIĘCI, JA – ale są też i „większe” relacje… np. CAŁA RODZINA (3 OSOBY, min.), TRÓJCA ŚWIĘTA, WSPÓLNOTA, KLASA, SPOŁECZNOŚĆ W
PRACY, … myślę, że można by jeszcze coś dopisać.

Ktoś powiedział, że całe chrześcijaństwo to jedna wielka relacja, relacja miłości. Bo miłość to relacja.

Nauczanie Soboru Watykańskiego II wyraźnie podkreśla, że Kościół jest obrazem Trójcy: „[Bóg] jest zasadą zespolenia i jedności w nauce apostolskiej oraz w obcowaniu wzajemnym, w łamaniu chleba i modlitwach” (Konstytucja o Kościele nr 13). To doświadczenie Komunii w Trójcy pozwala nam we właściwy sposób przeżywać braterską jedność we wspólnocie, gdzie stajemy się dla siebie braćmi i siostrami przez Jezusa naszego Brata i Pana, dziećmi jednego Ojca w Duchu miłości, która nas łączy w jedno. Świadome przeżywanie tej jedności jest dla nas szczególnie ważne w dzisiejszych czasach gdzie próbuje się zaszczepić w społeczeństwie świadomość, że Kościół istnieje jako dzieło ludzkie i funkcjonuje na sposób instytucji. Brak doświadczenia Kościoła jako jedności w Bogu Trójjedynym – stanowiącym jedność w różnorodności – faktycznie może spowodować w nas wrażenie, że duchowa więź wiernych to fikcja. Ze względu na ludzkie ograniczenia naszej percepcji, niemożliwym jest przeżywanie więzi duchowej w Kościele, który jest „masowy i anonimowy”. Sam Jezus czyniąc cud nakarmienia tłumów, każe uczniom podzielić zgromadzonych ludzi na mniejsze wspólnoty, by mogli spożyć posiłek we wspólnocie umożliwiającej spotkanie z innymi (por. Łk 9,14) (z przygotowanej formacji).

W książce “Przyszłość wiary, refleksje teologiczne”, gdzie Joseph Ratzinger w pięciu wykładach radiowych z lat 1969-1970 stawiał pytania o miejsce wiary w Kościele I współczesnym świecie. Zapowiadał tam, że kościół kiedyś przejdzie do małych grup, że skończy się masowość Kościoła – tu jest mowa o wadze I sensowności małych wspólnot, np. taka jak nasza. Pokazuje też, że esencją wiary chrześcijańskiej jest relacja bliska relacja z Bogiem, a raczej ciągłe dążenie do jej zbudowania jak najbliższej.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To jedno z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzonych ku czci Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Tradycyjnie święto to przypada w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Źródła tej uroczystości sięgają IV i V wieku. Proboszcz Świątyni Opatrzności Bożej, ks. Tadeusz Aleksandrowicz, podkreśla, że Uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest przypomnieniem, że Bóg nie jest sam. – Jest przede wszystkim relacją osobową. Po to, żeby powiedzieć, że istnieje miłość – wyjaśnia duchowny. – Dlatego Uroczystość Trójcy Przenajświętszej jest przypomnieniem, że Bóg jest w Trójcy Świętej jedyny. To, co łączy Ojca i Syna, to Duch Święty. To nie jest żadna energia. To osoba, która jest samą miłością – podkreśla duszpasterz.
Jak widzicie znowu pojawia się to ważne słowo w chrześcijaństwie, miłość.
Jeden Bóg w trzech Osobach- już sama ta definicja wydaje się nie realna, wręcz kosmiczna. Jest to tajemnicą, której zrozumienie jest dla nas praktycznie nieosiągalne. Ale jedna z katolickich dziennikarek Zofia Kedziora tak napisała na Twitterze: „Skoro Bóg jest miłością, to przecież nie może być sam…”.
Taka jest prawda o Trójcy Świętej. Jej tajemnicą jest miłość, która może istnieć tylko w relacji, nie może być sama. Miłość potrzebuje kogoś, by kochać i jednocześnie odpowiedzieć na tę miłość.

Takie zależności występują w rodzinie, w wspólnotach…

Św. Augustyn odkrywa tajemnicę Trójcy Świętej w tymże kluczu odkrywając Boga, który udziela się nam przez miłość. Augustyn spisuje te przemyślenia w swym dziele O Trójcy Świętej: „Oto ja, który tego szukam [obrazu Boga w sobie]. Kiedy coś kocham, to występują te trzy rzeczywistości: ja, to, co kocham, i sama miłość. Bo nie kocham miłości, jeżeli nie kocham kochającego; i nie ma miłości tam, gdzie nic się nie kocha. A więc jest troje: kochający, to, co kocha i miłość. (…) Kochający kocha miłością, a miłość zakłada istnienie jakiegoś miłującego podmiotu.”

Święty Atanazy pisał o Trójcy Świętej:
„Nie ma w Niej [Trójcy świętej] nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu” (List 1 do Serapiona, 28-30).

Oznacza to, że choć każda z Osób Boskich w Trójcy Świętej jest na równi, ma inne pochodzenie. Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne zrodzenie od Ojca, a Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą Osobę charakteryzuje ojcostwo, drugą – synostwo, a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Choć każda z tych Osób ma inne przymioty, razem tworzą najpiękniejszą Jedność, jaka może istnieć.

A święty Paweł:
„Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22).
Trójca Święta jest obecna w: znaku krzyża (w imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen), podczas Chrztu Świętego, w wyznaniu wiary.

Święty Franciszek z Asyżu był bardzo trynitarny. Dla badaczy Pism św. Franciszka jest sprawą jasną, że prawda wiary o jedności i Trójcy Bożej jest tak bardzo bliska świętemu, że gdy chce mówić o oglądaniu Boga oczyma wiary, odnosi się wtedy w równym stopniu do każdej z Osób Boskich (por. Np. 1,7; 1 Reg 23,11). W ten sposób św. Franciszek zauważa że „Ojciec mieszka w światłości niedostępnej i Duchem jest Bóg, i Boga nikt nigdy nie widział. Dlatego tylko w duchu można Go oglądać, bo duch jest tym, który ożywia; ciało na nic się nie przyda. Ale i Syna w tym, w czym jest równy Ojcu, nikt nie może inaczej oglądać niż Ojca ani inaczej niż Ducha Świętego” (Np. 1, 4-7). Dlatego: święty Seraficki chce kontemplować Boga widząc w Nim wspólne dzieło Trzech Osób Boskich – dzieło Zbawienia poprzez Stworzenie, Odkupienie i Uświęcenie. zanurzony w kontemplacji Boga odkrywa zaproszenie do głębokiej relacji z każdą z Osób Boskich, by stać się uczestnikiem miłości Boga we wspólnocie braterskiej, we wspólnocie Kościoła. To odkrycie Biedaczyny z Asyżu nie jest efektem przyswojenia sobie wiedzy teologicznej, ale jest żywym doświadczeniem Boga na modlitwie, która dla świętego jest oddechem miłości zapraszającej do uwielbienia Boga za niewysłowiony dar uczestnictwa w życiu Boga.

Na koniec wysłuchaliśmy Modlitwy Uwielbienia Trójcy Świętej 1Reg 23,11 :
Wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy szczerze i pokornie, nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy, wychwalajmy i wywyższajmy, wysławiajmy i dzięki składajmy najwyższemu Bogu wiecznemu, Trójcy i Jedności, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Stwórcy wszystkich rzeczy i Zbawicielowi wszystkich w Niego wierzących, ufających i miłujących Go, Temu, który nie ma początku i końca, który jest niezmienny, niewidzialny, nieomylny, niewysłowiony, niepojęty, niezgłębiony (por. Rz 11, 33), błogosławiony, chwalebny, przesławny, wywyższony (por. Dn 3, 52), wzniosły, najwyższy, słodki, godny miłości, ukochany i cały pożądany ponad wszystko na wieki. Amen.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Robert i Ela U. (przygotowujący),
 • Wojtek P,
 • Gosia,
 • Aniela,
 • Ola i Marek K,
 • Sebastian i Kasia,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Renata (przez połączenie telefoniczne),
 • Agnieszka i Artur (przez internet/aplikację Meet).

18 czerwca 2020 – spotkanie formacyjne

Po raz kolejny, w czwartek 18 czerwca 2020 spotkaliśmy się na spotkaniu formacyjnym on line, korzystając z komunikatora internetowego.

Tematem spotkania było Świadectwo franciszkańskiej radości. Po długich tym razem ogłoszeniach dotyczących głównie mających się odbyć w dniach 26-28.06.2020 kończących rok formacyjny Dni Skupienia, prowadzący spotkanie krótko omówili przygotowaną przez brata Radka konferencję, z którą wcześniej indywidualnie zapoznaliśmy się domu.

Następnie podczas spotkania dzieliliśmy się naszymi przeżyciami w oparciu o przygotowane pytania. Spotkanie zakończyła krótka modlitwa i błogosławieństwo księdza Marcina. Po oficjalnej części spotkania był czas na luźną rozmowę.
Obecni:

 • Agnieszka i Mirek (prowadzący),
 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ola,
 • Ela,
 • Wojtek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Robert i Ela,
 • Aniela.

21 maja 2020 – spotkanie formacyjne

Kontynuujemy cykl spotkań formacyjnych on line. Kolejne spotkanie odbyło się w czwartek 21 maja 2020 r.

Tematem spotkania była małość, która buduje jedność.  Spotkanie było podzielone na dwie części. Najpierw w domu zapoznaliśmy się z konferencją przygotowaną przez Brata Radka a następnie, podczas spotkania on line dzieliliśmy się naszymi refleksjami dotyczącymi przeczytanego tekstu oraz odpowiadaliśmy na załączone do konferencji pytania.

Treść konferencji odnosiła się do faktu stworzenia nas na obraz i podobieństwo Boże, co powoduje, że jesteśmy stworzeni do bycia osobami, które wchodzą w relację z innymi. Dzięki Duchowi św. rozpoznajemy siebie jako dzieci kochane przez Ojca i jesteśmy zaproszeni do relacji z nim i z innymi. Miejscem realizacji takich relacji jest kościół jak i również nasza lokalna wspólnota. Nacisk położony w treści konferencji na bezpośrednią relację z osobowym Bogiem, w kontekście dogmatów wiary, spowodowała, że Jednym z tematów, który mocno wybrzmiał były nasze zmagania pomiędzy świadomością doktryny, w którą wierzymy a codziennym życiem pośród innych ludzi.

Obecni:

 • Agnieszka i Artur (prowadzący),
 • ks. Marcin,
 • Mirek i Agnieszka
 • Marek i Ola
 • Ela,
 • Wojtek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Robert,
 • Gosia.