17 czerwca 2021 – spotkanie formacyjne

Temat spotkania: „Rodzina miejscem uczenia się miłości”

Temat dzisiejszego spotkania omawialiśmy w kontekście nauczania Jana Pawła II zwanego Papieżem Rodziny.

Jan Paweł II ukazywał świętą wizję rodziny przez to, co nazwał „powrotem do początku”. W Księdze Rodzaju widzimy świat jako stworzony z miłości do człowieka i dla człowieka. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo. Nie jako pojedynczą osobę, ale komunię osób – kobiety i mężczyzny, która jest odbiciem Trójcy Świętej jako komunii Osób Boskich, które w pełni otwierają się na siebie i w pełni ofiarują się sobie nawzajem. Kobieta i mężczyzna zostali powołani, aby na podobieństwo Boga dawać życie we wspólnocie miłości, by razem z Nim tworzyć nowe życie. Święta wizja rodziny wywodzi się również z odwołania się do faktu przymierza Boga z rodziną po ocaleniu z potopu. Fragment Biblii o potopie rodzi nadzieję, gdyż widzimy, że przez ocalenie jednej rodziny Bóg ocalił ludzkość. Kolejnym wsparciem dla świętej wizji rodziny jest fakt przekazania Mojżeszowi przez samego Boga Dekalogu na górze Synaj. W tymże właśnie po pierwszych przykazaniach odnoszących się do Boga zabezpieczył On wzajemną miłość i troskę w rodzinie oraz szacunek wobec rodziców obietnicą długiego życia i błogosławieństwa. Dzieci zobowiązane zostają do szacunku wobec rodziców a rodzice do takiego życia, aby byli godni czci. Czwartym źródłem świętej wizji rodziny jest fakt zaistnienia w dziejach ludzkości Rodziny Nazaretańskiej. Bóg okazał takie zainteresowanie i upodobanie w rodzinie, że nie znalazł dla swojego Syna godniejszego miejsca niż właśnie w rodzinie. Rodzina Maryi, Józefa i Jezusa to wzór każdej ludzkiej rodziny. Piątym filarem świętej wizji rodziny jest Kana Galilejska i obecność Jezusa na weselu, u początku założenia nowej wspólnoty życia. Kana ukazuje rodzinę jako miejsce uświęcone obecnością Boga i Jego pochyleniem się nad potrzebami tej wspólnoty. Jezus jest przy małżonkach, a gdy natrafiają na trudność – wkracza i działa swoją Boską mocą, ukazując jednocześnie swoją Matkę jako Tę, która widzi zwykłe potrzeby człowieka, troszczy się o niego.

Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcając ludzi do świętości wskazywał na rodzinę jako środowisko, które wychowuje do świętości i sprzyja dążeniu do niej. Rodzina prócz zadań materialnych, psychicznych, wychowawczych ma bardzo ważne zadanie – rodzić świętych. Kładąc nacisk na świętość małżonków, podkreślał, jak ważne jest stawianie innym za wzór wiernych świeckich, którzy heroicznie realizowali swoje powołanie chrześcijańskie w małżeństwie i rodzinie. Aby rodzina była świętą, jej życiodajnym centrum musi być miłość, która wynika ze zjednoczenia z Bogiem. To jest możliwe, jeśli członkowie rodziny szanują w każdym godność osobistą, kierują się bezinteresownością, są serdeczni, otwarci na dialog, gotowi do służby i głębokiej solidarności.

Omawiając nauczanie Jana Pawła II na temat rodziny, trzeba podkreślić, że było ono kontynuacją dotychczasowego nauczania Kościoła. Z tych korzeni wywodzi się katolicki model małżeństwa i rodziny, który przyjmuje, że rodzina opiera się na sakramentalnym małżeństwie jako dobrowolnie zawartym, monogamicznym, nierozerwalnym, dozgonnym, wiernym i wyłącznym związku mężczyzny i kobiety. Jako wspólnota życia i miłości jest otwarta na tworzenie bliskich więzi międzyludzkich oraz na płodność. Przekazuje wartości kulturowe, społeczne, moralne, duchowe i religijne.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną; narzuca się sam.”

Chcących zgłębić temat odsyłamy do tekstów źródłowych:

* ADHORTACJA APOSTOLSKA O ZADANIACH RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM (Familiaris consortio) – 22.11.1981

* LIST DO RODZIN (Gratissimamsane) – 2.02.1994

W tekstach Św. Franciszka oraz w jego życiorysach nie odnajdujemy słów bezpośrednie odnoszących się do rodziny. Jednakże Franciszek docenia jej wartość podając ją jako wzór dla rodziny zakonnej o czym możemy przeczytać na przykład w 2 Regule (6,7-8):

„I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.I niech jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby, jeśli bowiem matka karmi i kocha syna swego (por. 1 Tes 2, 7) cielesnego, o ileż troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swego brata duchowego!”

Nasze spotkanie dopełniło dzielenie się naszymi przeżyciami. Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:  

 1. Jak ja rozumiem świętość rodziny. Czy moja rodziną jest „święta” ?
 2. W jaki sposób wyrażamy sobie miłość w rodzinie ?
 3. Co najbardziej przeszkadza mi w budowaniu komunii rodzinnej (z mojej strony oraz ze strony innych członków rodziny) ?

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy ZOOM a uczestniczyli w nim:

 • Kasia i Sebastian (prowadzący),
 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Artur oraz ich goście z pilskiej WF Tau Dorotka i Adam,
 • Ola,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela,
 • Ela i Robert,
 • Basia,
 • Ela J.,
 • Małgosia K.,
 • Wojtek,
 • Patryk                                                              
 • oraz po raz pierwszy Joanna – witamy serdecznie w naszej Wspólnocie Joanna.