13 maja 2021 – Spotkanie formacyjne

Etap mistagogii: Uwielbienie Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Temat: WOŁAJMY DO OJCA JAKO BRACIA I SIOSTRY.

Uczestnicy: Robert U. (prowadzący), Kasia i Sebastian , Elżbieta J., Agnieszka i Mirek, Agnieszka i Artur, Aneta, Aleksandra i Marek, Patryk, Małgorzata,
Małgorzata, Basia i ks. Marcin.

W formacja głównie jest mowa o „Modlitwie Pańskiej”. Jezus ucząc jej uczniów, umieszcza ją w kontekście sposobu modlitwy jaką mieli w zwyczaju zanosić bożkom poganie: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! (Mt 6,7-8). Chrystus uczy innej modlitwy, kieruje słowa do Boga Ojca wskazując, że jest to świadome zwrócenie się do Osoby. Taka relacja pozwala nam ludziom przez wiarę przekraczać to, co tylko ludzkie i zbliża… nas do Boga, myślę, że można powiedzieć, że: modlitwa ta jest krótka a zarazem prosta, i osobista. Co ciekawe zawiera w sobie w sumie wiele elementów. A skoro nas zbliża to pozwala/pomaga wejść w bliską relacje z Bogiem co jest podstawą bo nasza wiara mogła być żywa. Byśmy mogli się nią dzielić, świadczyć, otwierać się na innych, tworzyć z nimi relacje i z Bogiem.

Po przeczytaniu formacji mam wrażenie że jest to modlitwa jedności, która ma jednoczyć i Jednoczy, scala i nawet zmusza do łączenia się chrześcijan ze sobą i Jezusem a przez Niego z Ojcem Niebieskim. Scala podczas Mszy św. Źródłem i szczytem modlitwy każdego katolika jest Eucharystia, gdzie odmawiamy ją wspólnie- w jedności i jako znak jedności; co ciekawe, bo zarazem na Eucharystii Jezus jest obecny wśród nas, ale i będzie obecny w eucharystycznych postaciach Chleba i Wina. Scala ona też nas z Bogiem przez Jezusa bo od Jezusa ją otrzymaliśmy jako sposób, jedna z sposobów komunikowania się z Bogiem. Tak przeżywana Komunia pozwala nam doświadczać Jezusowego braterstwa, w którym powinniśmy odkrywać drogę pojednania i pokoju.

Warto zauważyć, że Jezus kieruje w tej modlitwie wszystkie prośby w liczbie mnogiej (wyraz wspólnotowy, jedności i więzi): Ojcze nasz, chleba naszego, odpuść nam, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas, ale nas zbaw. Wynika z tego, że zanoszona do Boga Ojca modlitwa jest nie tyle modlitwą prośby w mojej osobistej potrzebie, ile bardziej jest modlitwą wstawienniczą za całą wspólnotę Kościoła. W ten sposób Modlitwa Pańska staje się modlitwą całego Kościoła, wstawiających się za siebie nawzajem.

Z kazania bp. Rysia (z filmiku):
Modlitwa Pańska jest to streszczenie Ewangelii;

Nie jest ważne ile razy w ciągu dnia wypowiadamy tą modlitwę, a to co ona robi nami. Czy znam moc Modlitwy Pańskiej?

Jakie są założenia M. P. ? byśmy się stali dziećmi Boga;

Ona konstytuuje relacje: my – Bóg;

Zmierza do zbudowania relacji zaufania, postawy dziecka, które mówi: tato, nasz tato.
Bóg często pyta w Piśmie św., np.: pytał Kaina; nie dlatego że nie zna odpowiedzi , ale bo chce wejść w relacje. Nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, ważne czy jest w nas postawa ufności.

Chrześcijanin to ktoś kto ufa Bogu jak własnemu tacie.

Zanim Franciszek zaczął modlić się słowami psalmu i brewiarza, wpierw nauczył swych pierwszych braci Modlitwy Pańskiej. Modlitwa Ojcze nasz towarzyszyła powstaniu grupy pokutników z Asyżu i była obecna na ich ustach i w sercu, kiedy wraz z papieskim błogosławieństwem i zatwierdzeniem Zakonu zrodziła się wspólnota Braci Mniejszych (por. 2 Reg 3,3; 1C 45,1-3). Wytrwałe medytowanie nad tym tekstem zaowocowało powstaniem Komentarza. Parafraza Ojcze nasz jest przede wszystkim przepiękną i bardzo głęboką medytacyjną modlitwą i duchowym spojrzeniem na słowa Chrystusa.