18 lutego 2016 – spotkanie modlitewne

Spotkaliśmy się na modlitwie w Kaplicy, prosząc na początku Ducha Świętego o potrzebne łaski, aby to spotkanie było z pożytkiem doczesnym i wiecznym. W centrum naszego spotkania było rozważanie Słowa Bożego z dnia:
Pierwsze CZYTANIE  Est 14,1 3-5 12-14
Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci.
I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła:
«Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich przodków na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy.
Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą.
Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo prócz Ciebie, Panie,  który wiesz wszystko».
EWANGELIA Mt 7,7-12
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy».
SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA
Jak wyglądałby świat, gdyby Pan Bóg wysłuchiwał każdej naszej modlitwy i bezzwłocznie spełniał każdą naszą prośbę? Czasem ludzie mają pretensje do Pana Świata, że jednych wysłuchuje, innym daje w nadmiarze bez proszenia, a inni, mimo, że ich prośby wydają się słuszne i potrzebne nie mogą się doczekać ich spełnienia. Warto jednak zadając takie pytanie zastanowić się, ile to razy właśnie dzięki temu, że Bóg nie spełnił tego, o co Go prosiliśmy, otrzymaliśmy o wiele więcej. Jak często okazywało się, że trudne chwile, jakie przeżyliśmy w życiu umocniły nas i przygotowały do lepszego przeżycia jeszcze trudniejszych momentów, które ostatecznie przybliżyły nas do Boga.
Na czym polega, więc moc modlitwy? Zdecydowanie nie tylko na tym, abyśmy zawsze i za każdym razem otrzymali to, o co prosimy. Po co zatem prosić? Cóż, inaczej na świat spoglądamy my ludzie, z perspektywy doczesnego życia, inaczej Pan Bóg, dla Którego jest wieczne teraz. Nasz prośby potrzebne są nam, nie Panu Bogu. To w naszym przypadku wyrabiają w nas wytrwałość, sprawiają, że nawiązujemy z Panem Bogiem głęboką więź, staramy się zrozumieć lepiej zrządzenia Jego Opatrzności.
Gdyby Pan Bóg zawsze sprawiał to, o co Go prosimy, czyż nie stałby się dla nas swojego rodzaju automatem? Czy dalej jawiłby się jako Ojciec, Który sam decyduje, czy prośba Jego dzieci ma być spełniona, czy nie? Tylko nawiązywanie osobowej i osobistej relacji z Panem Bogiem sprawia, że modlitwa staje się dialogiem miłości i zaufania, a nie podaniem o wypłatę należnych świadczeń.
SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Prawdziwe nawiązanie głębokich relacji z Bogiem pozwala nam spojrzeć na świat Jego oczyma. Dostrzec wartość tego, co duchowe, zdystansować się od rzeczy materialnych, które swoją krzykliwością zdają się dominować w życiu człowieka. Modlitwa jest więc i musi pozostać rozmową dziecka z ojcem, stworzenia ze swoim Stwórcą, ucznia z Boskim Mistrzem, Który ma nas przygotować do wieczności w której będziemy obfitować wraz z Nim. Na wieki.
PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Czy traktuję modlitwę, jako dialog miłości?
Na zakończenie modlitwy odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w ramach Fali Miłosierdzia.
Obecni
  • Ela i Wojtek P.
  • Agnieszka i Mirek. W
  • Ola K.

Dodaj komentarz